Cena - wartość jednostki produktu wyrażona w pieniądzu.

zobacz także negocjowanie ceny   zobacz także polityka płacowo-cenowa państwa

Cena bieżąca - cena, po której zawierane są transakcje kupna-sprzedaży na rynku.

Cena detaliczna - cena, która składa się z ceny hurtowej (ceny zakupu) i marży detalicznej.

ilustracja struktura cen   zobacz także handel detaliczny

Cena emisyjna akcji - cena, po której przeprowadza się subskrypcje. Może być wyższa lub równa wartości nominalnej. Ustala ją emitent.

ilustracja ceny akcji    zobacz także akcja

Cena hurtowa - cena, która składa się z ceny zakupu (ceny zbytu) i marży hurtowej.

ilustracja struktura cen   zobacz także handel hurtowy

Cena nabycia - cena zakupu powiększona o ewentualne koszty związane z zakupem, np. koszt transportu.

zobacz także marża handlowa

Cena równowagi - cena występująca wtedy, gdy wielkość podaży i wielkość popytu przez dłuższy czas utrzymują się na osiągniętym poziomie, to znaczy, że rynek jest zrównoważony, a transakcje kupna-sprzedaży zawierane są po cenie równowagi.

zobacz także mechanizm rynkowy

Cena rynkowa akcji - cena, po której można ją sprzedać na giełdzie papierów wartościowych, zwana kursem. Zależy od korzyści, jaką przynosi posiadaczowi, głównie od dywidendy.

ilustracja ceny akcji   zobacz także akcja

Cena sprzedaży - cena, po której sprzedający dokonał transakcji kupna-sprzedaży. Jest ceną zakupu nabywającego.

zobacz także marża handlowa

Cena stała - cena wynikająca ze średnich cen bieżących określonego roku, tzw. roku bazowego lub z roku poprzedniego. Ceny stałe umożliwiają poprawne określenie rozwoju gospodarczego, czyli jego dynamiki, nie uwzględniają bowiem wpływu wynikającego ze zmian cen bieżących.

Cena waluty (kurs waluty) - wartość jednostki lub stu jednostek danej waluty wyrażona w innej walucie lub w pieniądzu krajowym.

Cena zakupu - cena, po której nabywający dokonał transakcji kupna-sprzedaży. Jest ceną sprzedaży sprzedającego.

Cena zbytu - cena stosowana w sprzedaży produktów przemysłowych i rolnych. Obejmuje koszty własne i zamierzony zysk.

ilustracja struktura cen

Certyfikat inwestycyjny - długoterminowy lokacyjny papier wartościowy, dokument potwierdzający dokonanie wpłaty na realizację inwestycji o charakterze budowlanym, która podlega zwrotowi z zysków zrealizowanej inwestycji wraz z odsetkami.

zobacz także dematerializacja papierów wartościowych

Certyfikat zgodności - zaświadczenie stanowiące dowód zgodności produktu z określoną normą, wydawane przez notyfikowaną jednostkę certyfikacyjną.

dokument wzór certyfikatu

Cesja - odstąpienie roszczenia, polega na przeniesieniu prawa wierzytelności na rzecz osoby trzeciej

Cło (opłata celna) - opłata graniczna nakładana przez państwo na towary przekraczające obszar celny. Stosowane głównie przy imporcie towarów.

  zobacz także obszar celny   zobacz także polityka celna państwa   zobacz także skład wolnocłowy  zobacz także strefa wolnocłowa  zobacz także wolny obszar celny

Curriculum vitae (skrót CV, życiorys zawodowy) - zbiór danych o sobie, podstawowy dokument w staraniach o pracę. Przymiotnik "zawodowy" jest istotny, ponieważ w odróżnieniu od życiorysu ogólnego, związanego z przebiegiem życia, powinien dotyczyć głównie spraw zawodowych i związanych z pracą. Dobrze napisany życiorys zawodowy nie jest biografią, ale informacją dostarczającą pracodawcy istotnych danych, pozwalających mu dokonać wstępnego doboru kandydatów do pracy.

dokument przykładowy życiorys   zobacz także kwestionariusz osobowy   zobacz także zawód

CV (curriculum vitae, życiorys zawodowy) - zbiór danych o sobie, podstawowy dokument w staraniach o pracę. Przymiotnik "zawodowy" jest istotny, ponieważ w odróżnieniu od życiorysu ogólnego, związanego z przebiegiem życia, powinien dotyczyć głównie spraw zawodowych i związanych z pracą. Dobrze napisany życiorys zawodowy nie jest biografią, ale informacją dostarczającą pracodawcy istotnych danych, pozwalających mu dokonać wstępnego doboru kandydatów do pracy.

dokument przykładowy życiorys   zobacz także kwestionariusz osobowy   zobacz także zawód

Cykl życia produktów - okres, w którym produkty znajdują nabywców na rynku. Cykl ten dzieli się na fazy, które w zależności od rodzaju produktów mogą trwać od kilku tygodni do wielu lat.

ilustracja cykl życia produktu    ilustracja przedłużenie cyklu życia produktu    ilustracja cykl życia nieudanego produktu 

Czek - papier wartościowy, poleca wypłacenie wystawcy czeku przez bank określonej kwoty pieniężnej z jego rachunku bankowego osobie wskazanej na czeku lub okazicielowi.

Czek gotówkowy (kasowy, zwykły) - czek, który upoważnia do podjęcia środków pieniężnych z banku lub dokonania za jego pomocą zapłaty wierzycielowi.

dokument blankiet czekowy

Czek kasowy (gotówkowy, zwykły) - czek, który upoważnia do podjęcia środków pieniężnych z banku lub dokonania za jego pomocą zapłaty wierzycielowi.

dokument blankiet czekowy

Czek podróżniczy (podróżny) - czek wykorzystywany przez turystów, emitowany w nominałach z góry ustalonych przez banki może być realizowany w bankach, punktach wymiany walut za granicą - można nim regulować także należności w niektórych hotelach i restauracjach.

Czek podróżny (podróżniczy) - czek wykorzystywany przez turystów, emitowany w nominałach z góry ustalonych przez banki może być realizowany w bankach, punktach wymiany walut za granicą - można nim regulować także należności w niektórych hotelach i restauracjach.

Czek rozrachunkowy - czek, za pomocą którego reguluje się zobowiązania w obrocie bezgotówkowym; czek taki może być potwierdzony, czyli zawierać oświadczenie banku, że czek ma pokrycie.

dokument blankiet czekowy

Czek zwykły (gotówkowy, kasowy) - czek, który upoważnia do podjęcia środków pieniężnych z banku lub dokonania za jego pomocą zapłaty wierzycielowi.

dokument blankiet czekowy

Czynnik ekstensywny wzrostu gospodarczego - zwiększanie produkcji na skutek większego zatrudnienia pracowników lub powiększenia wartości majątku zaangażowanego.

zobacz także wzrost gospodarczy

Czynnik intensywny wzrostu gospodarczego - zwiększanie produkcji na skutek wyższej wydajności pracy zatrudnionych pracowników lub efektywności wykorzystania zaangażowanego majątku.

zobacz także wzrost gospodarczy

Czynniki sił wytwórczych - praca ludzka (podmioty pracy), środki pracy i przedmioty pracy.

 zobacz także siły wytwórcze